WEBMASTER    

 


DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DISTANCE LEARNING TELEVISION


ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดศีรษะทอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนวัดศีรษะทอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง...

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายธีรศักดิ์ มหาสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อประธาน ...

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอนครชัยศรี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู ได้รับเกียรติจากนายนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล ....


คนเก่งศีรษะทองทั้งหมด คนเก่งศีรษะทอง


My Page

My Page

Srisathong Magazine