WEBMASTER    

 


DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DISTANCE LEARNING TELEVISION


ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดศีรษะทอง

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง"

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายธีรศักดิ์ มหาสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อประธาน ...

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอนครชัยศรี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู ได้รับเกียรติจากนายนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล ....

กีฬาสีปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายธีรศักดิ์ มหาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศีรษะทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ...

ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง โอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ...


คนเก่งศีรษะทองทั้งหมด คนเก่งศีรษะทอง


My Page

My Page

Srisathong Magazine