เมื่อวันที่ 10 – 12 โรงเรียนวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 61 คนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาตนเองขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรนอกทั้ง 4 ท่าน

กิจกรรมค่ายทักษะการคิดและทักษะชีวิตปฐมวัย

Pin It on Pinterest