โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการรับสมัครชั้นอนุบาลปีที่ ๑

รับสมัคร วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๖๐

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน  

เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓
เอกสารหลักฐานการสมัคร

  •  สูติบัตร
  • ทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และเด็กนักเรียน (ถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา (ถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)

กำหนดการรับสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

รับสมัคร  วันที่ ๖ – ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๐
เอกสารหลักฐานการสมัคร

  • สูติบัตร
  • ทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และเด็กนักเรียน (ถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา (ถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)

กำหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รับสมัคร  วันที่ ๒๗ –  ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐
เอกสารหลักฐานการสมัคร

  • ทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และเด็กนักเรียน (ถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา (ถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)
  • หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (พร้อมสำเนา)
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest