โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ระยะเวลา : วันที่ ๘ – ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สถานที่ : ค่ายพนิดาลูกเสือไทย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest