การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล  ตำบลหินกอง

อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

กำหนดการสอบธรรมศึกษาชั้น

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี – โท – เอก สนามสอบโรงเรียนวัดศีรษะทอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.30 – 11.30 น.   สอบวิชา  เรียงความ แก้กระทู้ธรรม

เวลา 13.00 – 13.50 น.   สอบวิชา  ธรรม

เวลา 14.00 – 14.50 น.   สอบวิชา พุทธ

เวลา 15.00 – 15.50 น.   สอบวิชา วินัย

รายชื่อผู้สมัครสอบ ทุกระดับ

*** รายฃื่อสอบธรรมชั้นตรี

*** รายฃื่อสอบธรรมชั้นโท

*** รายฃื่อสอบธรรมชั้นเอก

Page 1 of 3123

Pin It on Pinterest