ชั้น/เพศ

ชาย หญิง รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0 0

0

อบ.1

14

16 30

1

อบ.2

15

16 31

1

รวม อบ.

29

32 61

2

ป.1

24

16 40

1

ป.2

26

19 45

1

ป.3

14

7 21

1

ป.4

19 12 31

1

ป.5

15

17 32

1

ป.6

20

10 30

1

รวมประถม

118

81 199

6

ม.1

21

11 32

1

ม.2

19

6 25

1

ม.3

16

5 21

1

รวมมัธยมต้น

56

22 78

3

รวมทั้งหมด 203 135 338

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Pin It on Pinterest