นางพิมลพร อมรศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิรมล แสงประทุม
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา ปิ่นตบแต่ง
ครูชำนาญการ

นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายวันเฉลิม พวงสำลี
ครูชำนาญการ

นายธีรศักดิ์ มหาสุข
ครูชำนาญการ

นายชำนาญ กัณหา
ครูชำนาญการ

นางสุภาวดี ทวีคูณ
ครูชำนาญการ

นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ์
ครูชำนาญการ

นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก
ครูชำนาญการ

นางสาวปริญญรัตน์ ทองมี
ครูชำนาญการ

นายธีรพงศ์ กฤตติกา
ครูผู้ช่วย

นางสิรินภา จันทร์แจ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง
ครูชำนาญการ

นางสาวสำลี แซ่ลิิ้ม
ครูชำนาญการ

นางสาวธิติมา ศิลาเวียง
ครูผู้ช่วย

Pin It on Pinterest