รูปภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นางพิมลพร อมรศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางนิรมล แสงประทุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายชำนาญ กัณหา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางงามพิศ บางแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววาสนา ปิ่นตบแต่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายธีรศักดิ์ มหาสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุภาวดี ทวีคูณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายปฐวี พวงสำลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางสาวสำลี แซ่ลิ้ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเจริญ แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวปริญญรัตน์ ทองมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายธีรพงศ์ กฤตติกา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสิรินภา จันทร์แจ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

Pin It on Pinterest

ปิดโหมดสีเทา