ประวัติโรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

โรงเรียนวัดศีรษะทองเดิมเป็นโรงเรียนวัด  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2477  อาศัยศาลา

เป็นที่เรียนมีครู   2   คน  คือ  นายกิมเฮง   ประทุมทอง  เป็นครูใหญ่  พระสม  วงษ์สกุล      เป็นครูน้อยพระอธิการน้อย

นาวารัตน์  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองเป็นผู้อุปการะโรงเรียน

1  เมษายน  2478  ทางราชการอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล      ชื่อ “ โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยตะโก  1  (วัดศีรษะทอง)”

พ.ศ. 2480  สร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.2  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดใช้เมื่อ  15  มกราคม  2484  โดยมีพระอธิการน้อย  นาวารัตน์  เป็นผู้ดำเนินการ  นายชม  จีรพันธ์  บริจาคทรัพย์มากกว่าผู้อื่น  ทางราชการจึงตั้งชื่อ

โรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยตะโก1(น้อยชมประชานุกูลวัดศีรษะทอง) “สิ้นเงิน  4,580  บาท

พ.ศ.2486 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลศีรษะทอง1 (น้อยชมประชานุกูลศีรษะทอง)พ.ศ. 2487  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) “ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2509  ทางโรงเรียน  กรรมการศึกษา  และวัด  ได้จัดซื้อที่ดินเป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างอาคารเรียน

เนื้อที่  7  ไร่  เป็นเงิน  30,000   บาท

พ.ศ.  2513  สร้างอาคารเรียนแบบ  017   1  หลัง  4  ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณ  200,000  บาท   ประชาชนสมทบ  60,000   บาท  ต่อเติมชั้นล่าง

พ.ศ. 2514 สุขาภิบาลนครชัยศรี ได้มาซื้อที่ดินทำสนามกีฬากลางของอำเภอ จำนวน 6 ไร่ 3  งานด้วยงบประมาณ  70,000   บาท  และมอบให้โรงเรียนดูแลรักษา

พ.ศ. 2518  สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  45,000   บาท

พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนแบบ017จำนวน1หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียนงบประมาณ 500,000  บาท

–   สร้างโรงอาหาร  แบบ  312  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  60,000   บาท

–   สร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  1  หลัง  งบประมาณ  50,000   บาท

พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง  4  ห้องเรียน งบประมาณ  260,000   บาท

พ.ศ. 2521 สร้างส้วมแบบ  401  ขนาด  5  ที่นั่ง  1  หลัง  งบประมาณ  15,000   บาท

พ.ศ. 2522 ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนหลังแรก  เพราะชำรุดมาก

–  สร้างโรงอาหารแบบ 312  จำนวน 1 หลัง เชื่อมต่อหลังแรกงบประมาณ  60,000 บาท

– สร้างส้วมแบบ  401  จำนวน  1  หลัง 5 ที่นั่ง  พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง  เชื่อมต่อหลังแรก  งบประมาณ  15,000   บาท

พ.ศ. 2524 กรมโยธาธิการ เจาะน้ำบาดาลในบริเวณโรงเรียนเพื่อบริการประชาชน ปัจจุบัน อบต. เป็นผู้ดำเนินการ

พ.ศ. 2532  สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ 33  จำนวน  2  ชุด  งบประมาณ  86,000   บาท

–  สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านคิดเป็นเงิน  15,000  บาท

พ.ศ. 2533  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำรองขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

–  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำชั้นอนุบาล

–  สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน  ยาว  120  เมตร  เป็นเงิน  121,548  บาท

–  สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง  งบประมาณ  50,000  บาท

พ.ศ. 2534 สร้างสนามฟุตบอล  แบบ ฟ.3  งบประมาณ  100,000  บาท  และต่อเติมอาคารเรียนหลังที่  3 ชั้นล่าง

พ.ศ. 2535 สร้างบ้านพักครู  แบบสปช. 301/26  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  260,000  บาท

พ.ศ. 2536 ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการ

–  สร้างเรือนเพาะชำจำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  26,000  บาท

พ.ศ. 2537 สร้างสนามวอลเลย์บอล  1  สนาม  โดยงบพัฒนาชุมชน

– ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น(ขนาดใหญ่)ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2539 เข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

–  สร้างลานพักผ่อน กว้าง  6  เมตร  ยาว  41  เมตร  เป็นเงิน  66,300  บาท  อบต.

สมทบอีกจำนวน  17,000  บาท

พ.ศ. 2540 ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทาสีอาคารเรียน และประตูม้วนเหล็ก  งบประมาณ  100,000   บาท

–  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องวิทยาศาสตร์  งบประมาณ  84,854  บาท

–  สร้างลานพักผ่อน  40  เมตร  โดยงบพัฒนาจังหวัด  60,000  บาท

พ.ศ. 2541 ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทาสีอาคารเรียนทั้ง 3 หลังงบประมาณ300,000 บาท

– สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 ด้วยงบประมาณ  2000,000  บาท  จากการบริจาคของ

พลเอกชวลิต  –  คุณหญิงพันธ์เครือ    ยงใจยุทธ  ทำพิธีมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่  20  มกราคม  2543

พ.ศ. 2543 การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามวอลเลย์บอลให้กับทางโรงเรียน 1 สนาม พร้อมอุปกรณ์สนาม

พ.ศ.2544 คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  8  เครื่อง

พ.ศ. 2545 คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสร้างซุ้มกระดังงา  ลานพักผ่อนหย่อนใจ  คิดเป็นเงิน  100,000  บาท

–   อบต.ศีรษะทองบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  4  เครื่อง  และสนับสนุนการศึกษา

–  มีผู้มีจิตศัรทธาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  รวมจำนวน  7  เครื่อง

–  คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานราตรีศีรษะทอง เพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษา

–  นางราภิ   แก้วสุจริต  จัดหางบประมาณสนับสนุน  เพื่อปรับปรุงพื้นห้องอนุบาลรวม 4  ห้อง คิดเป็นเงิน  130,000  บาท

พ.ศ. 2546

–   อบต.ศีรษะทอง สนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงพื้นห้องสมุดและซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  เป็นเงิน 99,300  บาท

–  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน  3 ชุด

เป็นเงิน  50,000  บาท  และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติเป็นเงิน  5,000  บาท

–   เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองสร้างและต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4  ชั้นล่างเพื่อจัดทำห้องเรียนธรรมศึกษา

ตามโครงการส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาตรี  โท  เอก  เป็นเงินทั้งสิ้น  801,991  บาท

พ.ศ. 2547

–  อบต.ศีรษะทอง สนับสนุนเงินเพื่อสร้างอ่างล้างมือเป็นเงิน  100,000  บาท และค่าจ้างครูอนุบาล เป็นเงิน

101,520  บาท

–  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองและผู้มีจิตศัทธาบริจาคคอมพิวเตอร์  จำนวน  5  ชุด

พ.ศ. 2548

–  อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครู  4  คน  เป็นเงิน  227,760  บาท  และปรับปรุงห้องงานอาชีพ  และ

ห้องพยาบาล  เป็นเงิน  100,000  บาท

–  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคเสื้อยืดสีม่วง  จำนวน  600  ตัว

–  สโมสรโรตารีนครชัยศรี บริจาคเครื่องกรองน้ำ  1  ชุด  เป็นเงิน  60,000  บาท  เสื้อพละจำนวน  200  ตัว

พ.ศ. 2549

–  อบต.ศีรษะทอง ให้งบประมาณจ้างครู  4  คน  เป็นเงิน  226,840  บาท   และทุนการศึกษาจำนวน  5  ทุน

ทุนละ 2,000  บาท เป็นเงิน  10,000  บาท  และให้งบประมาณในการจัดงานวันเด็กเป็นเงิน  15,000  บาท

งบประมาณทัศนศึกษาเป็นเงิน  40,000  บาท

–  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคเสื้อยืดสีเหลืองจำนวน  600  ตัว

–  สโมสรโรตารีนครชัยศรี บริจาคเสื้อพละเด็กอนุบาล  จำนวน  150  ตัว

พ.ศ 2550

–  อบต.ศีรษะทอง ให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน  310,000  บาท  งบประมาณทัศนศึกษาเป็นเงิน

48,000  บาท   งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน  20,000  บาท

พ.ศ. 2551

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน  310,000  บาท  งบประมาณทัศนศึกษาเป็นเงิน

40,000  บาท   งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน  20,000  บาท  ทุนการศึกษา  10,000  บาท

และงบประมาณกีฬา  30,000  บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองมอบทุนการศึกษา  20,000  บาท

–  สโมสรโรตารีนครชัยศรี  บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด  เป็นเงิน  38,000  บาท

–  อบจ.นครปฐม บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน  3  ชุด เป็นเงิน  75,000  บาท

พ.ศ. 2552

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน  373,680  บาท     งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน

20,000  บาท  ทุนการศึกษา  10,000  บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองมอบทุนการศึกษา  20,000  บาท

–  คุณยงยุทธ   สุขเจริญ  บริจาคผ้ายืดตัดเสือวิถีพุทธ  เป็นเงิน  38,000  บาท

–  อบจ.นครปฐม บริจาคทีวีพร้อมอุปกรณ์รับสัณญาณจำนวน  6  ชุด เป็นเงิน  100,000  บาท

–  ได้รับงบบริจาคเป็นเงิน  70,000  บาทและงบอุดหนุนเป็นเงิน  20,000  บาท จัดทำหลังคาสนามเด็กเล่น

–  งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง  จัดทำห้องคอมพิวเตอร์  CL20  1  ห้อง  20  เครื่อง  พร้อมเครือข่าย

เป็นเงิน  566,000  บาท  และคอมพิวเตอร์ห้องสมุด  2  ชุด  เป็นเงิน  56,000  บาท

พ.ศ. 2553

–  อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน  317,600  บาท  งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน  30,000
บาท  ทุนการศึกษา  10,000  บาท  และเครื่องออกกำลังกายจำนวน   26  ชุด

–  โครงการ  SP2  ปรับปรุงอาคารพิเศษหน้าห้องอนุบาลเป็นเงิน  90,000  บาท

–  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคทำโครงหลังคาเหล็กโปร่ง  เป็นเงิน  90,000  บาท

พ.ศ. 2554

–  อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน  381,120 บาท  งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน  30,000
บาท  ทุนการศึกษา  10,000  บาท

–  อบจ.นครปฐมมอบห้อง  E- Class Room  (ศูนย์การเรียนรู้)  เป็นเงิน  2,800,000  บาท

–  เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคค่าปรับปรุงห้อง E- Class Room (ศูนย์การเรียนรู้)  เป็นเงิน  81,000 บาท

–  นายสุรพล   รัตนผล  มอบทุนการศึกษา  เป็นเงิน  10,000  บาท

–  นางแดง                   มอบทุนการศึกษา  เป็นเงิน    5,000  บาท

–  สโมสรโรตารีนครชัยศรี  มอบเครื่องกรองน้ำ  เป็นเงิน  80,000  บาท

พ.ศ. 2555

–  อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน  1 0,000  บาท  ทุนการศึกษา  10,000  บาท และงบประมาณสนับสนุนกีฬาจตุรมิตรเป็นเงิน  40,000 บาท

Pin It on Pinterest