วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

สถานศึกษามุ่งเน้น การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้แก่เด็กในเขตบริการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพแห่งตน
และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
4. จัดบรรยาการศร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ใช้ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

Pin It on Pinterest