อกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The school supports learning  based on the philosophy of Sufficiency Economy

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Students have life skills based on philosophy of  Sufficiency Economy

คำขวัญของโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นจัน

Pin It on Pinterest